Nazwa pełna

INTERACTIVE MEDICINE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000110587

NIP

6792642532

REGON

357199746

Adres siedziby

Pl. Szczepański 3, 31-011 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

3 czerwca 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

400 tys. zł

Kapitał wpłacony

0 zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz podpisywania w imieniu spółki - jeżeli rozporządzenie przekracza kwotę 20. 000 ( dwadzieścia tysięcy) zł upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 9479 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000