Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 16 maja 2024 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "RPT 23"

KRS

0001105532

NIP

7712932181

REGON

528636545

Adres siedziby

Jasna 71, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

16 maja 2024 r.

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym co najmniej jeden prezesa zarządu i/lub wiceprezesa zarządu.

Cel działania

Celami stowarzyszenia są działania w zakresie: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 3) działalności charytatywnej, 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 6) ochrony i promocji zdrowia, 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy ze szczególnym uwzględnieniem rolników i sektora rolniczego (w tym rozwój przedsiębiorczości), 12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 15) wypoczynku dzieci i młodzieży i dorosłych, 16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 18) ekologii i ochrony środowiska, w tym ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 19) turystyki i krajoznawstwa, 20) porządku i bezpieczeństwa publicznego, 21) obronności państwa i działalności sił zbrojnych rzeczypospolitej Polskiej, 22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 23) ratownictwa i ochrony ludności, 24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 27) promocji i organizacji wolontariatu, 28) pomocy polonii i polakom za granicą, 29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 30) promocji rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także 33) promocji innowacyjności i kreatywnych przedsięwzięć, 34) rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 35) rozwoju kompetencji teleinformatycznych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony tożsamości w komunikacji elektronicznej, 36) upowszechniania wiedzy w zakresu prawa i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem działań informacyjno-edukacyjnych, 37) upowszechniania wiedzy z zakresu ochrony informacji, w tym ochrony danych osobowych i prawa każdego człowieka do prywatności, 38) działalności na rzecz organizacji pozarządowych, 39) działalności na rzecz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24. 04. 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz z 2014 r. Poz. 1118, 1138, 1146 z późn. Zm. )

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.RPT23.PL

Adres e-mail

[email protected]