Nazwa pełna

PROINS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000110183

NIP

6792517212

REGON

351544952

Data rejestracji

29 kwietnia 2002 r.

Data ostatniej zmiany

27 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Wapienna 2, 30-544 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2.4 mln zł

Kapitał wpłacony

2.4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Rozbiórka I burzenie obiektów budowlanych

  • Przygotowanie terenu pod budowę

  • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych I klimatyzacyjnych

  • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

  • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

  • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów I pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie oraz dwaj członkowie zarządu działający łącznie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8205 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1998