Nazwa pełna

PROINS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000110183

NIP

6792517212

REGON

351544952

Data rejestracji

29 kwietnia 2002 r.

Adres siedziby

Wapienna 2, 30-544 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2.4 mln zł

Kapitał wpłacony

2.4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Rozbiórka I burzenie obiektów budowlanych

  • Przygotowanie terenu pod budowę

  • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych I klimatyzacyjnych

  • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

  • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

  • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów I pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie oraz dwaj członkowie zarządu działający łącznie

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8205 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1998