Dane aktualne

Nazwa pełna

BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

15 maja 2002 r.

KRS

0000110015

NIP

9511778633

REGON

012845863

Kapitał zakładowy

15.6 mln zł

Kapitał wpłacony

15.6 mln zł

Adres siedziby

Zygmunta Modzelewskiego 77A, 02-679 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność świadczona przez agencje inkasa I biura kredytowe

  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

  • Działalność związana z oprogramowaniem

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

  • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

  • Pozostała działalność w zakresie informacji

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo, - dwóch członków zarządu łącznie, - członek zarządu z prokurentem łącznie.

Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.BIK.PL

Adres e-mail

SEKRETARIAT@BIK.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 52331 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

RZECZPOSPOLITA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1998

Ta organizacja ma jeszcze 55 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »