Nazwa pełna

BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000110015

NIP

9511778633

REGON

012845863

Data rejestracji

15 maja 2002 r.

Adres siedziby

Zygmunta Modzelewskiego 77A, 02-679 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

15,6 mln zł

Kapitał wpłacony

15,6 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo, - dwóch członków zarządu łącznie, - członek zarządu z prokurentem łącznie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 49 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres www

WWW.BIK.PL

Adres e-mail

SEKRETARIAT@BIK.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 52331 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

RZECZPOSPOLITA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1998