Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 84, obowiązujące od 20 marca 2020 r.

Nazwa pełna

POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000109815

NIP

5260300167

REGON

012070669

Data rejestracji

8 maja 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Krucza 50, 00-025 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

101.7 mln zł

Kapitał docelowy

8.8 mln zł

Kapitał wpłacony

101.7 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Przedmiot pozostałej działalności
  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

  • Działalność portali internetowych

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

  • Działalność agencji reklamowych

  • Badanie rynku i opinii publicznej

  • Działalność organizatorów turystyki

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo członka zarządu łącznie z jednym z prokurentów łącznych. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu

Zobacz jeszcze 35 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 66 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.PAIH.GOV.PL

Adres e-mail

KONTAKT@PAIH.GOV.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 28023 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000