Nazwa pełna

"PRIMA FARMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000109157

NIP

7781400062

REGON

634351148

Adres siedziby

Marcelińska 92, 60-324 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 kwietnia 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

337,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, prawo reprezentacji przysługuje samodzielnie - prezesowi tego zarządu, natomiast w przypadku, gdy zarząd jest organem wieloosobowym, prawo reprezentacji przysługuje dwóm członkom zarządu działającym łącznie, wględnie członkowi zarządu działającemu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015