Poprzednio

RAFINERIA GDAŃSKA

Nazwa pełna

GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000106150

NIP

5830000960

REGON

190541636

Adres siedziby

Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

10 kwietnia 2002 r.

Kapitał zakładowy

184,9 mln zł

Kapitał wpłacony

184,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu spółki składają: 1) dwaj członkowie zarządu działający łącznie, 2) członek zarządu działający wspólnie z prokurentem. Do zaciągania zobowiązania i dokonywania czynności rozporządzających do kwoty sto tysięcy złotych wystarczające jest oświadczenie woli i podpis jednego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

53,19 %

Spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Spółka notowana na GPW

Skrót:

LTS

Liczba wyemitowanych akcji:

184,9 mln

Wartość rynkowa:

9,9 mld zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 51 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

3,7 mln zł

2019 r.

2,1 mln zł

2018 r.

9,5 mln zł

2017 r.

2,3 mln zł

2016 r.

5,8 mln zł

2015 r.

1,9 mln zł

2014 r.

2 mln zł

2013 r.

199,3 tys. zł

2012 r.

769 zł

2011 r.

158,2 mln zł

2010 r.

391,7 mln zł

2009 r.

317,5 mln zł

2008 r.

250,9 mln zł

2007 r.

39,8 mln zł

2006 r.

42,7 tys. zł

2005 r.

1,8 tys. zł

2004 r.

600 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tys. zł 1,8 tys. zł 42,7 tys. zł 39,8 mln zł 250,9 mln zł 317,5 mln zł 391,7 mln zł 158,2 mln zł 769 zł 199,3 tys. zł 2 mln zł 1,9 mln zł 5,8 mln zł 2,3 mln zł 9,5 mln zł 2,1 mln zł 3,7 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.LOTOS.PL

Adres e-mail

LOTOS@GRUPALOTOS.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 6553 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001