Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE " CENTRUM ROZWOJU, PROMOCJI I INNOWACJI W SZCZUCINIE"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000105461

REGON

852621225

Data rejestracji

9 kwietnia 2002 r.

Data ostatniej zmiany

11 kwietnia 2014 r.

Adres siedziby

Witosa 7, 33-230 Szczucin, Polska

Rozwiązanie

Uchwała nr 3/12 walnego zebrania członków stowarzyszenia z dnia 10. 02. 2012 r. O rozwiązaniu stowarzyszenia

Cel działania

Ciąg dalszy celu działania stowarzyszenia: 14. Poradnictwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej; 15. Promocja firmy, poziomu świadczonych usług itp.; 16. Wspomaganie wszelkich inicjatyw samorządowych I obywatelskich mających na celu rozwój gospodarczy powiatu I gminy; 17. Upowszechnianie osiągnięć praktycznych służących realizacji zadań statutowych, honorowanie osób I instytucji, których działalność w sposób istotny służy promocji celów stowarzyszenia; 18. Rozwój przedsiębiorczości na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem powiatu dąbrowskiego I gminy szczucin; 19. Działanie w kierunku ograniczenia bezrobocia; 20. Popularyzacja wiedzy I osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji I zarządzania małymi przedsiębiorstwami; 21. Doskonalenia kwalifikacji osób prowadzących działalność gospodarczą; 22. Inspirowanie działań zmierzających do zagospodarowania niewykorzystanych obiektów gospodarczych; 23. Działanie na rzecz adaptacji małych I średnich przedsiębiorstw do warunków wolnorynkowych; 24. Pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą w uruchomieniu tej działalności; 25. Stworzenie systemu wsparcia finansowego dla małych przedsiębiorstw; 26. Kreowanie powstawania małych I średnich przedsiębiorstw produkcyjnych I usługowych oraz bezpośrednie wspieranie rozwoju już istniejących małych I średnich przedsiębiorstw w gminie szczucin I powiecie dąbrowskim; 27. Stworzenie systemu ciągłej informacji o źródłach finansowania działalności gospodarczej w tym specjalnych oraz z zakresu działalności pozarolniczej, wprowadzania innowacji I transferu technologii; 28. Upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych powiatu I gminy; 29. Wspieranie inicjatyw w zakresie ochrony środowiska naturalnego; 30. Integrowanie organizacji pozarządowych; 31. Promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym I gospodarczym oraz politykami.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY