Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 17, obowiązujące od 10 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA WYCHOWAWCÓW I MŁODZIEŻY "PROM"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000105207

NIP

5212222162

REGON

012549308

Data rejestracji

21 czerwca 2002 r.

Adres siedziby

Sardyńska 4 / 39, 02-761 Warszawa, Polska

Cel działania

Cele fundacji to wspieranie nauczycieli, wychowawców i aktywnej społecznie młodzieży w rozwijaniu działalności wychowawczej ukierunkowanej na: 1. Realizowanie idei humanistycznych w ujęciu wyrażonym w powszechnej deklaracji praw człowieka, 2. Zapobieganie uprzedzeniom narodowościowym i wyznaniowym, 3. Integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawną, 4. Wspomaganie zdrowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, 5. Zapobieganie patologii społecznej, alkoholizmowi, narkomanii oraz nerwicom.

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwojem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym

  • Działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (profilaktyka, promocja zdrowia)

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych

  • Wspieranie inicjatyw mieszkańców, poprawa sytuacji grup mniejszościowych

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwojem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym

  • Działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (profilaktyka, promocja zdrowia)

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych

  • Wspieranie inicjatyw mieszkańców, poprawa sytuacji grup mniejszościowych

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

§ 29 statutu fundacji 1. Oświadczenie woli w imieniu funadcji składa jednoosobowo prezes zarządu lub wiceprezes wraz z członkiem zarządu, bądź pełnomocnik powołany w tym celu przez zarząd.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Komisja Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 1698 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY-REJESTROWY