Nazwa pełna

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

KRS

0000104695

NIP

5260000991

REGON

012015529

Data rejestracji

9 kwietnia 2002 r.

Adres siedziby

Leona Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Celem związku jest reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków związku oraz podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju Polskiej gospodarki w ramach unii europejskiej oraz współpracy międzynarodowej. 2. Celem związku jest także uczestniczenie w dialogu społecznym poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat działalności banków i ich roli w zrównoważonym rozwoju gospodarczym kraju. Do zadań związku należy w szczególności. 1) tworzenie sprzyjających warunków organizacyjnych i prawnych rozwoju sektora bankowego poprzez współdziałanie z organami państwa. 2) organizowanie współdziałania banków na rzecz rozwoju sektora bankowego i infrastruktury międzybankowej, w tym zwłaszcza w zakresie: a) rozliczeń pieniężnych, obrotu kartowego, b) standaryzacji instrumentów rynków finansowych, c) zbierania, przetwarzania i wymiany informacji bankowej i gospodarczej, d) kształcenia kadr bankowych i upowszechniania wiedzy bankowej, e) bezpieczeństwa banków i przeciwdziałania wykorzystywaniu banków w działalności przestępczej, f) prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej, tworzenia forum dyskusji i spotkań środowiska bankowego, g) kształtowania zasad dobrej praktyki bankowej. 3) podejmowania działań na rzecz tworzenia i rozwoju instytucji obsługujących sektor bankowy, zwłaszcza w zakresie: a) rozliczeń pieniężnych, b) organizacji izb rozliczeniowych, c) wymiany informacji bankowej i gospodarczej, d) podpisu elektronicznego i certyfikacji, e) szkolnictwa bankowego i badań nad bankowością, f) postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego, g) arbitrażu bankowego na rzecz klientów banków (konsumentów).

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych związku są upoważnione dwie osoby spośród członków zarządu działające łącznie lub pełnomocnicy ustanowieni przez zarząd działający w granicach udzielonych im pełnomocnictw

Zobacz jeszcze 38 wpisów historycznych
Rada Związku Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR IZB GOSPODARCZYCH IG-19 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001