Przychody ogółem

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przychody - ze sprzedaży produktów

Przychody - Zmiana stanu produktów

Przychody - ze sprzedaży towarów i materiałów

Przychody - ze sprzedaży od jednostek powiązanych

Pozostałe przychody operacyjne - Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Pozostałe przychody operacyjne - Dotacje

Pozostałe przychody operacyjne - Inne

Przychody finansowe - Odsetki

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe