Poprzednio

AGRI PLUS

Nazwa pełna

AGRI PLUS WIELKOPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000103850

NIP

7771022109

REGON

630361380

Adres siedziby

Marcelińska 92, 60-324 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

11 kwietnia 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

20,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego prawo reprezentacji przysługuje prezesowi zarządu samodzielnie, natomiast w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli uprawnieni są: prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu łącznie oraz członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2007 r.

353,1 zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 11624 SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015