Nazwa pełna

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000010186

NIP

5260212931

REGON

001379728

Data rejestracji

7 maja 2001 r.

Data ostatniej zmiany

1 października 2019 r.

Adres siedziby

Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1.2 mld zł

Kapitał wpłacony

1.2 mld zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność holdingów finansowych

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych I towarów giełdowych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność agentów I brokerów ubezpieczeniowych

 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia I fundusze emerytalne

 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie, łącznie dwaj inni członkowie zarządu albo członek zarządu z prokurentem bądź dwaj prokurenci

 • Od 7 maja 2001 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

 • WICEPREZES ZARZĄDU BANKU

 • PREZES ZARZĄDU BANKU

 • Od 11 maja 2010 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

 • Od 23 czerwca 2016 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

 • CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

 • Od 28 sierpnia 2018 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.BANKMILLENNIUM.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 18874 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

RZECZPOSPOLITA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000