Dane aktualne

Nazwa pełna

LIONS CLUB KRAKÓW STARE MIASTO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

21 marca 2002 r.

KRS

0000101426

NIP

6761762608

REGON

350647584

Adres siedziby

Rynek Główny 15, 31-008 Kraków, Polska

Cel działania

Celem klubu jest: 1. Tworzenie I podsycanie ducha zrozumienia między ludźmi, 2. Promowanie podstaw dobrego zarządzania I cnót obywatelskich, 3. Branie aktywnego udziału w akcjach obywatelskich, kulturalnych, socjalnych, ochrony zdrowia I opieki społecznej, 4. Jednoczenie członków w więzach przyjaźni, dobrze pojętego koleżeństwa I wzajemnego zrozumienia, 5. Stworzenie platformy otwartej dyskusji o wzystkich problemach ogólnospołecznych; Pod warunkiem jednakże, Iż nie będą podejmowane próby pozyskiwania zwolenników dla poglądów politycznych I sekt religijnych, 6. Zachęcanie osób pełniących funkcje publiczne do bezinteresownego służenia społeczeństwu, a także popieranie fachowości I przestrzegania zasad etyczno-moralnych we wszystkich dziedzinach działalności zawodowej, społecznej I w życiu prywatnym.

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Pozostała opieka wychowawcza I społeczna bez zakwaterowania, w szczególności niesienie pomocy społecznej, w tym rodzinom I osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób I rodzin

  • Pozostała opieka wychowawcza I społeczna bez zakwaterowania, w szczególności działalność charytatywna na rzecz ogólu społeczności lub określonej grupy podmiotów wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną

  • Pozostała opieka wychowawcza I społeczna bez zakwaterowania, w szczególności dostarczanie specjalistycznego wyposażenia do szkół specjalnych

  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana, a w szczególności propagowanie ochrony środowiska naturalnego

  • Pozostała opieka wychowawcza I społeczna bez zakwaterowania, w szczególności organizowanie akcji humanitarnych I społecznych

  • Pozostała opieka wychowawcza I społeczna bez zakwaterowania, w szczególności branie udziału w akcjach socjalnych, ochrony zdrowia I opieki społecznej

  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana, a w szczególności stworzenie platformy otwartej dyskusji o wszystkich problemach ogólnospołecznych

  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana, a w szczególności propagowanie podstaw dobrego zarządzania I cnót obywatelskich

  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana, a w szczególności zachęcanie osób pełniących funkcje publiczne do bezinteresownego służenia społeczeństwu, a także popieranie fachowości I przestrzegania zasad etyczno-moralnych

Zarząd Klubu Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Klub reprezentuje na zewnątrz prezydent lub, z jego upoważnienia, inny członek zarządu. Zobowiązania majątkowe podejmowane w imieniu klubu wymagają podpisu 2 członków zarządu

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.LC-KSM.ORG

Adres e-mail

LCKRAKOWSTAREMIASTO@LIONS.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 232 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE, WYDZIAŁ I CYWILNY

Ta organizacja ma jeszcze 42 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »